Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grodżcu, dz. nr 854/1 km 1 o pow. 0,5500 ha

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  1.  Działka nr 854/1 km 1 o powierzchni 0,5500 ha, niezabudowana, położona we wsi Grodziec, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00014755/3. Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
  2.  Działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie oznaczonym jako RZ, tj. tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
  3.  Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł netto, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  4.  Wadium wynosi 1.000,00 zł. Wadium należy  wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 najpóźniej do dnia 01 grudnia 2020r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany nr rachunku. Wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).
  2. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
  3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 21.09.2020r.
  5. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl
  6. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek pod nr tel. 77/4622855.
Załączniki:
 do góry