Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 403/4 km 7 położonej w Ozimku

W dniu 22.11.2022r. zamieszczono informację o wyniku przetargu.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Działka nr 403/4 km 7 obręb Ozimek o powierzchni 0,0567 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00130522/0. Nieruchomość w księdze wieczystej jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym dotyczącym nieodpłatnej i nieograniczonej służebności drogi polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu, a także na prawie wejścia na teren działki celem usunięcia awarii, konserwacji i przeglądu instalacji stanowiących własność Huty Małapanew Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 397/24 objętej księgą wieczystą Nr OP1O/00110083/4. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 2. Działka położona w Ozimku, niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.
 3. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oznaczone symbolem B.PU1.
 4. Cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł + podatek VAT 23%, tj. 24.600,00 zł brutto.
 5. Wadium wynosi 2.460,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie  do dnia 8 listopada 2022r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Przetarg jest ograniczony do: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki o nr 403/3 km 7 obręb Ozimek, 403/2 km 7 obręb Ozimek z uwagi na zbyt małą powierzchnię, aby stanowić samodzielną nieruchomość do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem.
 2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 8 listopada 2022r.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • wpłacenie wadium zgodnie z pkt 5 niniejszego ogłoszenia
 • złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, Punkt Informacji Urzędu (parter) pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie określonym w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie bip.ozimek.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).
 3. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl
 6. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek pod nr tel. 77/4622855.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry