Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.36.2021.AK pn. „Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Częstochowskiej w Ozimku”

W dniu 11.08.2021r. odano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniony załacznik nr 1

W dniu 13.08.2021r. dodano II zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i poprawiony załącznik nr 1

W dniu 17.08.2021 r. dodano III zmianę treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, poprawiony załącznik nr 1 oraz projekt umowy

W dniu 19.08.2021 r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zamówienia.

W dniu 19.08.2021 r. dodano informację o złozonych ofertach

W dniu 09.09.2021r. dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy ul. Częstochowskiej w Ozimku”

 

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e767963a-d4b8-4007-96b6-506a0c121452

 

 

Identyfikator postępowania: e767963a-d4b8-4007-96b6-506a0c121452

 

 

Załączniki:
 do góry