Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.09.2014.KS na zadanie pn.: Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku

O G Ł O S Z E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu  03.09.2014r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Modernizacja trybun na boisku sportowym w Ozimku 

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę Konsorcjum firm:


PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE PROFECTUS SP. Z O.O.

47 - 143 NIEZDROWICE

 UL. WIEJSKA 8

Zakład Ogólnobudowlany

Artur Kiowski

47-143 Niezdrowice

Ul. Wiejska 8

 

Ww. Konsorcjum spełniło wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowało najkorzystniejszą cenę.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1  przekazuje się informację o Wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie publiczne, a także punktację jaką przyznano oferentom w każdym kryterium oceny ofert. 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub Nazwisko

 

adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA 100%

 

Łączna punktacja

I

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSWO HANDLOWO - USŁUGOWE PROFECTUS SP. Z O.O.

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski


47 – 143 NIEZDROWICE 

UL. WIEJSKA 8

 

 

100,00100,00

Przyznaną punktacje obliczono zgodnie ze SIWZ.

 

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Kowalczyk

 

 

 

 

 

Załączniki:
 do góry