Załączniki:

Zapytanie ofertowe pn. wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek

Ul. Ks. Jana Dzierżonia 4B

46-040 Ozimek

Tel. 077 4622800

www.ozimek.pl

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia są poniższe materiały:

Nazwa przedmiotu

Jednostka miary

Ilość/Liczba

Parametry charakteryzujące przedmiot

Kalendarz trójdzielny z kopertą

Szt. 

500

GŁÓWKA 350X245mm; kreda mat 250g/m2; zadruk jednostronny CMYK4+0; folia błyszcząca (główka); oklejany na tekturze falistej (efekt wypukłości); otwór w tekturze umożliwiający powieszenie

PLECKI 350x492mm; karton 300g/m2, zadruk jednostronny CMYK4+0

KALENDARIUM 316x115mm; offset 90g/m2; zadruk jednostronny CMYK4+0, okienko przesuwne zamontowane na pasku foliowym z gumką i założone na kalendarz.

Kalendarz dzienny A5

Szt. 

300

Układ dzienny; wymiar 148x212mm; ilość stron 324; tłoczenie + 13 kartek wklejek (druk dwustronny) po każdym miesiącu; papier chamois; okładka obszywana; registry drukowane; zaokrąglone rogi okładki;

Kalendarz z przejrzystym układem kalendarium (PL,GB,D,RUS z krótką częścią informacyjną oraz kolorową mapą Polski. Bloki szyte nićmi, dwa kolory druku: szary-burgund. Obszywana skóropodobna okleina na tekturze z gąbką umożliwiającą wykonanie nadruków, głębokiego – termoprzebarwialnego tłoczenia i personalizacji laserowej.

Baner

Szt. 

2

3x5m, wzmocniony w full kolor druk, każdy baner z inną grafiką + zamocowanie obu na stelażu stojącym

USB 32GB

Szt. 

100

USB o pojemności 32GB w kształcie karty kredytowej z nadrukiem full kolor z obu stron, dwie różne grafiki

Notes

Szt. 

500

Notes klejony po krótszym boku; 50 kartek w notesie; druk jednostronny full kolor; papier offset 80g

A5

Teczka ofertowa A4

Szt. 

1000

Druk full kolor; folia błysk; A4

Torba bawełniana

Szt. 

500

Torba bawełniana 140 g z nadrukiem full kolor (max A4) 1 strona

Torba non woven

Szt. 

500

Torba non woven wymiar 40x35x8cm, nadruk 1 kolor

Butelka z nakrętką ze stali nierdzewnej i uchwytem do przenoszenia

Szt. 

200

Plastikowa butelka z nakrętką ze stali nierdzewnej i uchwytem do przenoszenia, pojemność ok. 550ml, z nadrukiem 1 kolor dookoła

Parasol z nadrukiem

Szt. 

50

Parasol z nadrukiem max na powierzchni 20x12cm full kolor, biała, automat, średnica parasola 105cm

Komin z nadrukiem

Szt. 

200

Komin z nadrukiem full kolor na powierzchni 25x25 cm, osłona na twarz i szyję, komin pod nadruk, miękki i elastyczny materiał

Widokówka A6, 3 różne grafiki – po 1000 szt.

Kpl. 

3

Druk full kolot dwustronny; karton Attika 300g; folia błysk jednostronnie; 3 różne grafiki – każda po 1000 szt.

Puzzle

Szt. 

100

24x19cm; 80 elementów; indywidualny nadruk – 2 różne grafiki

Ulotka

Szt. 

1000

250g kreda błysk; druk full kolor dwustronny; format A3 złożony na 3 (do wielkości 14x29,7cm) z projektem

Folder

Szt. 

500

21x21cm; 20 stron + 4 strony okładki (środek 130g kreda błysk, okładka 200g kreda błysk); zszywany za pomocą 2 zszywek; z projektem; z okładką uszlachetnioną folią błysk.

Długopis metalowy

Szt. 

400

Długopis metalowy o metalicznych kolorach z chromowanymi wykończeniami, wkład z tuszem żelowym, grubość pisania 0,7mm, metoda zdobienia: grawer z dwóch stron długopisu

Zestaw 3 toreb do segregacji odpadów

Kpl. 

10

Zestaw 3 toreb do segregacji odpadów: metalu, papieru i plastiku, wykonane z tkaniny PP woven, spinane za pomocą rzepa, nadruk 1 kolor na białej apli na środkowej torbie, wymiar każdej torby: 41,6x29x29,2cm,

Torba bawełniana

Szt. 

100

Torba bawełniana 140 g z nadrukiem full kolor (max A4) 1 strona

Notes

Szt. 

100

Notes klejony po krótszym boku; 50 kartek w notesie; druk jednostronny full kolor; papier offset 80g

A5

Długopis metalowy

Szt. 

100

Długopis metalowy o metalicznych kolorach z chromowanymi wykończeniami, wkład z tuszem żelowym, grubość pisania 0,7mm, metoda zdobienia: grawer z dwóch stron długopisu

 1. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i/lub certyfikaty (jeżeli dotyczy) i spełniać wymagania określone przepisami prawa, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
 2. Wszystkie przedmioty w cenie mają zawierać ologowanie zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020:

 - link do księgi: https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/09/Ksiega_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020__2021.01.01_.pdf  

- logotypy do pobrania: https://bip.opolskie.pl/2016/09/dzialania-informacyjne-prow-2014-2020/

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, transport docelowy i zwrotny, projekty, ustawienie, montaż, demontaż, załadunek i inne niezbędne do realizacji.
 2. W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekty przedmiotów zamówienia do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, poprawki itp. winny być wkalkulowane w cenę przedmiotu zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt.
 6. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujący w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja dostaw: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Lokalizacja banerów:  DW463 pomiędzy Krasiejowem, a Myśliną (za skrzyżowaniem ul. Zamoście z ul. Niwki)

Termin realizacji: do 10 grudnia 2021 r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania – za całość zamówienia.
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 5. Oferta winna:
  1. zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
  2. być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i zeskanowana albo być podpisana podpisem elektronicznym (zaufanym lub kwalifikowalnym lub osobistym) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
  3. przesłana mailowo na adres e.jendryassek@ugim.ozimek.pl
 6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 7. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 11. Zamawiający unieważni zapytanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.jendryassek@ugim.ozimek.pl do 26.10.2021 do godziny 15:30 – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3.  Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

 1. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za wskazanie ceny najniższej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu, wg. wzoru:

Cena najniższa/Cena oferowana x 100 pkt.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1.  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  6. zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę,
  7. została złożona po terminie.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
  1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZPO,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą, w związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia,
  3. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl /Przetargi i zamówienia publiczne/2021/ zamówienia do 130.000zł.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w sprawie złożenia oferty udziela Pani Emilia Jendryassek pod numerem telefonu 77 46 22 850.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Mapa z lokalizacją banerów – załącznik 2

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B, zwany dalej „Administratorem”.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@ugim.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/,

c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej pod adresem: https://ozimek.pl/121-menu-tematyczne/21101-ochrona-danych-osobowych.html

 

Burmistrz Ozimka 

/-/          

Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry