Zamówienia do 130000zł

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 74

Wyniki (PDF, 182,89 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 46

Zapytanie ofertowe pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek w roku 2021".

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00.

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 2  budynków  gospodarczych / wiat /domu oraz 10 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

 1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia  dachów i elewacji do zdjęcia 58,00 m2 , ok. 0,87 Mg.
 2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 709,00 m2 , ok. 10,64 Mg.
 3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 767,00 m2 ,
  ok. 11,51 Mg.
 4. Wykaz nieruchomości, na których należy wykonać prace objęte Zamówieniem zawiera Załącznik Nr 1.
 5. Zadanie winno być zrealizowane:

a)      zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649)
i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089);

b)      przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa
w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2021r. poz. 779) – o ile wystąpi zbieranie odpadów;

c)      przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779)

            lub

           przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy
           z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779);

d)     Wykonawca winien deponować odpady celem unieszkodliwienia na składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie instalacji składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 1. Zamawiający będzie wymagał:

a)      zgłoszenia (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac) przez Wykonawcę zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

 • organowi nadzoru budowlanego,
 • okręgowemu inspektorowi pracy,
 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

b)      przedstawienia do weryfikacji zgodności kopii kart przekazania odpadu z okazanymi w oryginale; na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

 • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest),
 • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest,
 • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości,

weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez opatrzenie oryginału karty przekazania odpadu opisem „Zweryfikowałem”, datą weryfikacji oraz czytelnym podpisem lub podpisem i pieczątką osoby dokonującej weryfikacji,

c)      potwierdzenia efektu rzeczowego i ekologicznego poprzez spisanie w 3 egzemplarzach protokołu odbioru przez Właściciela nieruchomości, Wykonawcę
i przedstawiciela Gminy Ozimek zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2,

d)     oświadczenia Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy – Załącznik Nr 3.

 1. Zamawiający zawrze umowę ze zryczałtowaną ceną  na wykonanie robót, z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.
 2. Do rozliczenia końcowego Zamawiający będzie wymagał:

a)      potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) organom wymienionym w pkt. 6 a,

b)      potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii opracowanego przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac,

c)      do wglądu oryginał oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Kart przekazania odpadu z pieczątką składowiska,

d)     potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2021r. do 30.10.2021 roku.

IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego; należy podać cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia, a także ceny jednostkowe za demontaż, transport
  i utylizację 1 m2 pokryć dachowych zawierających azbest oraz za zbieranie, transport
  i utylizację 1 m2 materiałów składowanych zawierających azbest.
 2.  Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)   kopię zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2021r. poz. 779) - o ile wystąpi zbieranie odpadów;

2)   kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2021r. poz. 779);

                        lub

przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779);

3)        kopię decyzji dla właściciela składowiska, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie;

4)        umowę ze składowiskiem posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie;

5)        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6)        formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zapytania,

7)        oświadczenie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zapytania.

 

 1. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym.

     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

     § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

     § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających
  z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
 1.  
 2.  
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane
  w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 V.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

-        poczty elektronicznej na adres: k.kozlik@ugim.ozimek.pl,

-        poczty / kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Podawczego znajdującego się
w siedzibie Zamawiającego

do dnia 20.08.2021r. do godz. 14:00.

Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 7 dni.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się z wnioskiem
  o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.pl w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 130 000 zł.

VI.   OCENA OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Zryczałtowana cena brutto - 100%.
 2. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej
  w ofercie i  przeliczone wg wzoru:

 C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ zakładka Przetargi
i zamówienia publiczne do 130 000 zł

VIII.     DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udzielają: Krzysztof Koźlik – Kierownik Referatu Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 77 46 22 864, adresem email: k.kozlik@ugim.ozimek.pl oraz Marzena Andrzejewska – Inspektor ds. gospodarki odpadami pod nr tel.: 77 46 22 852, email: m.andrzejewska@ugim.ozimek.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 

 1. Wykaz nieruchomości – Załącznik Nr 1.
 2. Wzór protokołu odbioru – Załącznik Nr 2.
 3. Wzór oświadczenia o należytym wykonaniu prac – Załącznik Nr 3.
 4. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 4.
 5. Oświadczenie – Załącznik Nr 5.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Zał Nr 2-2021Wzor_Nr_5_Protokol_odbioru (WORD, 29,50 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 1

Załącznik Nr 1-2021 (EXCEL, 12,96 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 4

Załącznik Nr 3 (WORD, 40,00 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 2

Załącznik Nr 4 (WORD, 38,50 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 3

Załącznik Nr 5 (WORD, 28,50 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 3

Zapytanie ofertowe 2021 skan (PDF, 2,22 MB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-05 14:27 Liczba pobrań: 4

Informacja o wyborze oferty - azbest (PDF, 282,58 kB)

załączył: Krzysztof Koźlik, Kierownik Referatu dnia 2021-08-27 13:37 Liczba pobrań: 4

 • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 928 522