Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.5.2021.AK. Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

W dniu 22.04.2021 dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 14.04.2021 dodano informacje z otwarcia ofert

 W dniu 14.04.2021 dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2

 

 

Identyfikator postępowania: 008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2

 

Załączniki:
 do góry