Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZZP.271.21.2012.KS na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic pamiątkowych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowiee

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Dodano ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U

z dnia 19.11.2012r.

na zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. tablic pamiątkowych

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego

46 – 040 Ozimek

Ul. Ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - Poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa ul. Pustki  w Krasiejowie”.

 

 1. Ilość szt. 2
 2. Wymiary -  nie mniejsze niż 70 cm wysokości x 90 cm szerokości.
 3. Technologia wykonania: tablice powinny być wykonane z materiału trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne, (także łatwe do czyszczenia i konserwacji); materiał: blacha ocynk 1,5 mm,: nadruk: wydruk grafiki - pełny kolor, nadruk na foli samoprzylepnej, laminat UV zabezpieczający wydruk. Minimalna trwałość kolorystyki oraz tablic – 5 lat. Tablice musi zawierać cztery narożne otwory wraz z odpowiednim śrubunkiem.
 4. Nadruk i grafika:  zaprojektowane tablice pamiątkowe wg zaleceń zgodnych z aktualnymi zasadami Promocji dla Projektów beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (zgodnie z aktualnie obowiązującym Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013,  Tom III oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej w ramach Narodowej Strategii Spójności - dokumenty są dostępne  na stronie www.rpo.opolskie.pl )
 5. Wykonanie tablic pamiątkowych zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

 III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

 IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

-        poczty elektronicznej na adres przetargi@ugim.ozimek.pl

-        faksem na nr 77 4622811,

-        kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Podawczego znajdującego się
w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.11. 2012r. do godz. 15:30

-        Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do 7 dni, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony  w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.ozimek.pl
w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne do 14 000 Euro.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.ozimek.plw zakładce Przetargi 

VI.   OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena brutto - 100%
 2. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej
  w formularzu ofertowym I przeliczone wg wzoru:

 C = najniższa oferowana Cena / Cena badanej oferty x 100

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.ozimek.pl/ zakładka Przetargi i zamówienia publiczne do 14 000 Euro

VIII.     DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Wiercińska – Inspektor ds. środków pomocowych i zamówień publicznych pod numerem telefonu 77 46 22 833 oraz adresem email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl

 

Załączniki:
 do góry