III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości nr 511/103 km 4 i 536/261 km 2 Krasiejów

W DNIU 15.01.2024r. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

Ozimek, 30.11.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

 1. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i opis

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1438 ha, położona w Krasiejowie, stanowiąca własność Gminy Ozimek, składająca się z działek o nr:

 • 511/103 km 4 obręb Krasiejów o powierzchni 0,1298 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00135339/5,
 • 536/261 km 2 obręb Krasiejów o powierzchni 0,0140 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00074868/6,

Działka nr 511/103 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, ogrodzona płotem, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Sporackiej. Działka nr 536/261 położona za ogrodem działki nr 511/103, bez ogrodzenia, bez dostępu do drogi publicznej.

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 511/103 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a działka 536/261 na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Obciążenia i zobowiązania wobec nieruchomości

Nieruchomość w księdze wieczystej OP1O/00135339/5 i w księdze wieczystej OP1O/00074868/6 nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł netto (cena sprzedaży działki nr 511/103 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast cena sprzedaży działki nr 536/261 będzie obciążona podatkiem VAT w wysokości 23%).
 2. Wadium wynosi 5.000,00 zł.
 • wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 w terminie do 29 grudnia 2023r.
 • za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na rachunek urzędu.
 • wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.
 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2024r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).

 1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 3 października 2023r. Drugi ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony w dniu 8 listopada 2023r.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej bip.ozimek.pl
 5. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B lub pod nr tel. 77/4622855.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry