ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZRG.271.3.2016.AW z dnia 29.08.2016 r. na wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie składowanych odpadów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZRG.271.3.2016.AW

z dnia 29.08.2016 r.

na wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie składowanych odpadów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek: od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek: od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nielegalnie składowanych odpadów o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03):

 1. Usługa związana jest z wykonaniem zastępczym decyzji Burmistrza Ozimka
  nr ZRG.6236.4.4.2013.AW z dnia 04.12.2013 r. oraz tytułem wykonawczym
  nr ZRG.6236.4.12.2013.AW z dnia 17.12.2015 roku.
 2. Odpady składowane są na dwóch działkach o powierzchni 0,8494 ha położonych
  w Krasiejowie pomiędzy posesjami o numerach 12 i 14 przy ul. Brzeziny.
 3. Łączna ilość składowanych odpadów wynosi ok. 30 000,00 Mg.
 4. Zgodnie z decyzją Burmistrza Ozimka nr ZRG.6236.4.4.2013.AW z dnia 04.12.2013 r. odpady winny być wywiezione na Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.
 5. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 6. Zamawiający zawrze umowę ze zryczałtowaną ceną na wykonanie robót, z klauzulą rozwiązania umowy w przypadku braku środków finansowych w budżecie gminy na realizację tego zadania.
 7. Do rozliczenia końcowego Zamawiający będzie wymagał dokumentów potwierdzających realizację zamówienia.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.12.2016 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego poniżej.

Załączniki:
 do góry