Zapytanie ofertowe nr ZP.271.116.2017.KS na zdanie pn.: Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku

13.09.2017r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.271.116.2017.KS

na zdanie pn.:

Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim

w Ozimku

 

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka

Adres Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta (UGiM)

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy UGiM - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja II części trybun stadionu piłkarskiego w Ozimku polegająca na budowie trybuny żelbetowej na skarpie ziemnej, budowie utwardzonych dojść i dojazdów.

Zakres prac do wykonania:

a.roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

- rozbiórka elementów żelbetowych – ok. 5,5 m3

- rozbiórka obrzeży – 12 mb

wywóz i utylizacja gruzu – ok. 5,8 m3

b.roboty ziemne – ok. 46,0 m3

c.przygotowanie i montaż zbrojenia – ok. 3,44 t

d.wykonanie żelbetowej trybuny wraz ze schodami – ok.50,00 m3

e.wykonaniem czapy na murku bocznym – ok. 9 m2

f.wykonanie stalowych barierek i ogrodzeń trybun – ok. 70,00 mb

g.ułożenie obrzeży na ławie – ok. 42,00 mb

h.utwardzenie terenu kostką betonową gr. 6 cm – ok. 119,00 m2

i.dostawa i montaż siedzisk bez oparcia – szt.100

j.dostawa i montaż lamp ledowych 250W – szt.

2.Szczegółowy opis zawiera: przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wzór umowy, które stanowią integralną cześć niniejszego zapytania

3.Do zapytania ofertowego zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy.

4.Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.

5.Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panem Jackiem Gintrem tel. 77 46 22 859

6.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 48 miesięcy, jednak nie więcej 72 miesięcy.

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 3 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017r.

Szczegółowe zapytanie ofertowe nr ZP.271.116.2017.KS poniżej

Załączniki:
 do góry