Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, działka nr 2342/530 położona w Schodni

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

  1. Działka nr 2342/530 km 2 o powierzchni 0,1192 ha położona w Schodni, stanowiąca własność Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00074868/6. Nieruchomość w księdze wieczystej nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
  2. Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną na tereny rolnicze i oznaczoną symbolem C.R1.
  3. Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
  4. Wadium wynosi 900,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku BS Leśnica O/Ozimek Nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007 najpóźniej do dnia 6 września 2021r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek urzędu. Wpłata powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu i nieruchomość, której dotyczy przetarg.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2021r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w Sali nr 20 (parter).
  2. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.
  3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  4. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl
  5. Bliższych informacji można uzyskać w UGiM Ozimek pod nr tel. 77/4622855.
Załączniki:
 do góry