Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.16.2012.KS na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014

znak postępowania: ZZP.271.16.2012.KS

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 Ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014”


Numer ogłoszenia: 496956 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów według załączonego wykazu (załącznik nr 1 do SIWZ) i potrzeb Zamawiającego w latach 2013 i 2014 w terminach określonych w rozdz. V.

2. Niniejszy przetarg składa się z następujących 5 części:

Część 1 - Obręb 1:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych miejskich, parkingów i placów na terenie miasta Ozimek oraz wsi Szczedrzyk i Pustków o łącznej długości dróg 34,972 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie miasta Ozimek i na terenie sołectw Szczedrzyk i Pustków w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 2 - Obręb 2:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Schodnia, Schodnia Nowa, Antoniów, Jedlice, Grodziec, Chobie oraz Mnichus. o łącznej długości 26,607 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 3 - Obręb 3:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Dylaki i Biestrzynnik o o łącznej długości 22,608 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 4 - Obręb 4:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ozimek o łącznej dł. 13 629,78 mb w tym 4 571,34 mb chodników powiatowych. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników leżących na terenie miasta Ozimek w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 5 - Obręb 5:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Krasiejów i Krzyżowa Dolina o dł. 19,171 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury). Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni spełnianie warunku dla każdej części na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem n/w sprzętu:

Dla części I:koparko ładowarka szt. min 1, samochód ciężarowy (do wywozu pryzm śniegu) szt. min 1, piaskarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 2.

Dla części II: piaskarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. 4.

 Dla części III: piaskarka szt. min 1, koparko ładowarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 1.

Dla części IV: pojazd wyposażony w pług o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników szt. min. 2, zamiatarka o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników szt. min. 2, frez do odrzucania mas ubitego śniegu szt. min 1, urządzenie do usuwania śliskości na chodnikach (piaskarka).

Dla części V: piaskarka szt. min 1, koparko ładowarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 1.

 • Ocena spełnienia w/w warunku dla każdej części osobno dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 1 do oferty oraz wykaz sprzętu - załącznik nr 4 do oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający oceni spełnianie warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdej części na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony dla każdej części zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.
 • Ocena spełnienia w/w warunku dla każdej części dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: dla części I-V: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) termin realizacji - w przypadku: a) zmienności warunków atmosferycznych Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia lub zakończenia akcji zimowej. b) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zamówienia 4) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek pok. 100 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

 ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                          Burmistrz Ozimka

                                                                                                           /-/Marek Korniak

 

Załączniki:
 do góry