Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ozimek, położonej w Dylakach, dz. nr 298/34, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr 298/34 km 3 o powierzchni 0,0079 ha, położona we wsi Dylaki, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  1. Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Cena działki wynosi 990 zł.
  3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  4. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa z dniem 11 lutego 2016 r.
  5. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 31 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek  http://bip.ozimek.pl
 do góry