Wykaz nieruchomości niezabudowanych działki nr: 1962/426, 1964/427, 1967/428, 1970/429, 1973/430, 1976/431, 1979/432, 2008/433, 2012/435, 2013/436, 1989/437, 1992/438, 1993/439, 1996/440, 1678/441, 1997/441, 2000/442, 2001/443, 2004/443, 2006/445, 2200/445, położonych w Schodni, stanowiących własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

BURMISTRZ  OZIMKA

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych

 

 

1a. Łącznie działki nr 1962/426, 1964/427, km 2 o łącznej powierzchni 0,0533 ha,

położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

1b. Działka nr 1967/428, km 2 o powierzchni 0,0870 ha, położona we wsi Schodnia, 

stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00092294/3.

1c. Łącznie działki nr  1970/429, 1973/430, 1976/431, 1979/432, 2008/433, km 2

o łącznej powierzchni 1,2675 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

1d. Łączniedziałki nr 2012/435, 2013/436, 1989/437, 1992/438, 1993/439, 1996/440,

1678/441, 1997/441, 2000/442, 2001/443, 2004/443, km 2 o łącznej powierzchni 1,7589 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

1e. Łącznie działki nr 2006/445, 2200/445, km 2 o łącznej powierzchni 0,8608 ha,

położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw Nr OP1O/00141933/4.

2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia powyższe działki

przeznaczone są jako tereny drobnej wytwórczości, składów hurtowych, baz i usług budowlanych, stacji obsługi samochodów, tereny towarzyszących parkingów.

3. Cena wywoławcza działek wynosi:

-  pkt 1a – 24.000 zł + 23% VAT,

-  pkt 1b – 34.000 zł + 23% VAT,

-  pkt 1c – 568.000 zł + 23% VAT,

-  pkt 1d – 790.000 zł + 23% VAT,

-  pkt 1e – 385.000 zł + 23% VAT,

a postąpienie wynosi conajmniej 1% ceny przetargowej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2013 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy

    i Miasta Ozimek przy ulicy Dzierżona 4B - sala nr 216.

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 %

    ceny wywoławczej działek, tj :

-  kwotę w wysokości 2.400 zł dla pktu 1a,

-  kwotę w wysokości 3.400 zł dla pktu 1b,

-  kwotę w wysokości 56.800 zł dla pktu 1c,

-  kwotę w wysokości 79.000 zł dla pktu 1d,

-  kwotę w wysokości 38.500 zł dla pktu 1e,

przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 14 stycznia 2013 r.

6. Osoby ustalone jako nabywcy w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się

od zawarcia umowy sprzedaży wymienionych powyżej nieruchomości, tracą wpłacone wadium.

7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie poszczególnych nieruchomości zostało

wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl

8. Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu - pokój nr 201, tel. 0-77 46 22 854.

 do góry