Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.12.2021.AK „Remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Ozimek.”

w dniu 14.06.2021r. dodano informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

w dniu 14.06.2021r. dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 25.06.2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Ozimek.”

 

 

 

 

 

Link do postępowania: https: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8772375-93df-46e1-adf9-e701c163d7c3

 

Identyfikator postępowania: e8772375-93df-46e1-adf9-e701c163d7c3

 

 

 

Załączniki:
 do góry