Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.101.2014.JM na dostawę książek w ramach projektu Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór

znak: ZZP.271.101.2014.JM

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO, DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W DNIU 02.12.2014


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 25.11.2014r.

 na dostawę książek w ramach projektu

„Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór”

(postępowanie wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto)

 

 

I.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

Gmina Ozimek, siedziba: Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

 II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych książek w ramach projektu „Dobra szkoła, dobra praca – mój wybór” nr POKL.09.01.02-16-003/13-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1)    Angielski. Najważniejsze kolokacje. Autor: Opracowanie zbiorowe. Wydawca: Edgard. (Przykładowe zadania, ćwiczenia, testy) – 8 szt.

2)    Najwybitniejsi malarze. Autor: Terzi Enzo. Wydawca: Arti. (Zbiór dzieł reprodukcji największych malarzy w dziejach historii) – 8 szt.

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta
w Ozimku.

 III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 10 grudnia 2014r.

 IV.   WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie określa warunków, jakie musi spełnić wykonawca.

 V.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OFERT

  1. Wykonawca składa ofertę cenową za wykonanie całości zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
  3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt przedmiotu zamówienia oraz koszt dostawy, a także koszty wszystkich innych usług, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  5. Ofertę należy dostarczyć do dnia 01.12.2014r. do godz. 15.30 za pośrednictwem:

-         faksu na nr 77/4622811,

-         poczty elektronicznej na adres j.matysek@ugim.ozimek.pl

-         kuriera/poczty polskiej lub osobiście na adres Zamawiającego do Biura Podawczego (parter)

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 VI.   KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

  1. Zamawiający ustala jako kryterium oceny ofert: Cena brutto = 100%
  2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.
  3. Kryterium ceny będzie przeliczone wg wzoru:

           NAJNIŻSZA CENA

Liczba pkt =   ……………………………….   x  100

           CENA BADANEJ OFERTY

 VII.   DODATKOWE INFORMACJE

 1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 2 do zapytania).
 2. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi przedłożyć odpis właściwego rejestru wskazujący osoby uprawnione do podpisania umowy.
 3. Dodatkowych informacji nt przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Wiercińska pod numerem telefonu 77 46 22 833 lub adresem email: i.wiercinska@ugim.ozimek.pl
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.bip.ozimek.pl (zakładka: Przetargi i zamówienia publiczne/zamówienia do 30 000 euro).

 

VIII.       ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – projekt umowy.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry