Zapytanie ofertowe nr S.271.12.2022.BD na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 1 szt. Automatu do selektywnej zbiórki odpadów (typu PET) tzw. butelkomat

ZAPYTANIE OFERTOWE

S.271.12.2022.BD

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

 

zaprasza do składania ofert na:

„Zakup, dostawę i uruchomienie 1 szt. Automatu do selektywnej zbiórki
odpadów (typu PET) tzw. butelkomat"

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Ozimek fabrycznie nowego automatu do selektywnej zbiórki odpadów (typu PET) tzw. butelkomat.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Główny kod CPV: 31720000-9

Automat ma spełniać następujące parametry:

 1. otwór wlotowy dla odpadów typu PET (od 0,21- do 2 I) .
 2. system rozpoznawania odpadu wraz ze skanerem kodów kreskowych
 3. system powiadamiania Zamawiającego o alertach dotyczących pracy automatu (w tym powiadamianie o zapełnieniu pojemników oraz o awariach zarówno elektrycznych jak i mechanicznych) przez moduł GSM za pośrednictwem karty SIM operatora telefonii komórkowej (wskazanego przez zamawiającego) wraz z abonamentem opłaconym na rok,
 4. zabezpieczenie anty włamaniowe,
 5. sumaryczna pojemność zasobnika na odpady - min. 400 l ,
 6. oklejenie automatu wg wzoru Zamawiającego,
 7. automat drukujący paragony (kupony),
 8. możliwość zarządzania treścią paragonów (kuponów),
 9. zakres pracy urządzenie wolnostojące, przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych w zakresie temperatur -20oC - 45oC
 10. automat łatwy w obsłudze dla klientów,
 11. instrukcja obsługi poprzez wyświetlacz dotykowy w języku polskim,
 12. napięcie zasilania 230 V,
 13. napięcie wewnętrzne 24 V.

Urządzenie zostanie zamontowane na przygotowanym podłożu (istniejąca nawierzchni z kostki brukowej) przy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B w Ozimku.

Urządzenie ma mieć możliwość wydawania bonów, kuponów za wrzucone opakowania po napojach.

Automat przyłączony będzie do sieci elektroenergetycznej.

 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji do dostarczone i zamontowane urządzenie.

 

W zakresie dostawy i montażu urządzenia:

 1. dostarczenie i zamontowanie we wskazanym miejscu zautomatyzowanego urządzenia do zbiórki opakowań po napojach (butelki plastikowe PET) zgodnie z zaleceniami producenta;
 2. przyłączenie urządzenia do sieci elektroenergetycznej 230V,

 

Pozostałe elementy zamówienia:

 • Szkolenie - dostawca przeprowadzi w dniu dostawy min 2 godzinnego szkolenia u zamawiającego w zakresie funkcji, wydajności, aspektów technicznych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania i działania automatu,
 • oklejenie urządzenia po przygotowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego,
 • Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy od daty odbioru urządzenia i gwarantuje poprawne działanie urządzenia oraz systemu zdalnego zarządzania przez cały okres gwarancji.
 1. W przypadku wątpliwości na etapie oceny oferty, co do jakości oferowanego sprzętu, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego celem ustalenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego.
 2. W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia do miasta Ozimek - miejsce montażu zostanie wskazane przez Zamawiającego oraz licencji niezbędnego oprogramowania do obsługi maszyny.
 3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
 4. Płatność za dostarczony towar, przelewem do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru, poprzedzonego prawidłowo przeprowadzonym rozruchem.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym. Jest też odpowiedzialny za całokształt świadczonej usługi, w tym za terminowe i wykonane z należytą starannością zamówienie.
 6. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.
 7. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty i formularza cenowego.
 8. Jeżeli zaoferowana cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia do postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
 9. Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do Biura Podawczego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego  lub przesłana na adres email: sekretarz @ugim.ozimek.pl do dnia 15 listopada 2022r. do godz. 15:30

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, a także unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. Dodatkowych informacji udziela Barbara Durkalec, kontakt tel. 77 46 22 837, mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

Załączniki :

 1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy - oferta;
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy;

 

/-/ Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek

Załączniki:
 do góry