Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.29.2013.JM na zadanie pn.: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu "Kulturalnym Szlakiem Pogranicza"

 

 

 

znak postępowania: ZZP.271.29.2013.JM


DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza”


Numer ogłoszenia: 532902 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu Kulturalnym Szlakiem Pogranicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kulturalnym Szlakiem Pogranicza. 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 2. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 6 części. 3. Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto w załączniku do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę na części 5 i 6 (koszulki, nagrody i drobne upominki) załączył do oferty opis oferowanych przedmiotów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia według załącznika nr 4 do oferty. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i produkty były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek. 5. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 7. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta..

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w częściach 1-4 na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w częściach 5-6 na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - do 20% wartości zamówienia podstawowego.
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0, 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.16.00.00-9, 30.19.50.00-2, 92.11.12.00-4.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie oświadczenia - załącznik nr 1 do oferty

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca w każdej części składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - opis produktów, które mają zostać dostarczone - załącznik nr 4 do oferty (dotyczy tylko części nr 5 i 6). Załącznik nr 4 należy wypełnić następująco: w kolumnie Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę należy wpisać zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone, należy wypełnić tylko te pola, które dotyczą części, na którą/które Wykonawca składa ofertę/y, w załączniku należy zamieścić fotografię produktów, które mają zostać dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowach dla każdej części, w szczególności w przypadku, gdy: 1) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji umowy, 2) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała, 3) wystąpi konieczność zmniejszenia lub rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (np. w przypadku niemożliwości realizacji części przedmiotu zamówienia ze względów technologicznych, technicznych, itp.). W tym przypadku nastąpi zmniejszenie łącznej wartości zamówienia o wartość nie wykonanych zadań zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi przez Wykonawcę,

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 118 I piętro).

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2014 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b,

46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013..

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektów graficznych, wydruk i dostawa informatorów, plakatów i książki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, wydruk i dostawa informatorów, plakatów i książki zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa tablic o Ozimku oraz dostawa ologowanych sztalug.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa tablic o Ozimku oraz dostawa ologowanych sztalug jako elementów wystawy organizowanej w ramach projektu zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż na budynku Domu Kultury w Ozimku 1 tablicy informacyjnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż na budynku Domu Kultury w Ozimku 1 tablicy informacyjnej o realizacji projektu zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi Zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: opracowanie i dostawa filmu prezentującego walory miast realizujących projekt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa filmu prezentującego walory miast realizujących projekt zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi Zamawiającego:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zakup i dostawa statuetek pamiątkowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa statuetek pamiątkowych dla grup biorących udział w wydarzeniu Ozimska Noc Teatralna zgodnie z następującymi wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego:.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.

 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zakup i dostawa ologowanych koszulek oraz nagród i drobnych upominków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ologowanych koszulek oraz podanych poniżej nagród i drobnych upominków dla uczestników wydarzeń realizowanych w ramach projektu zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi Zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                          /-/ MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry