Ogłoszenie o zamówieniu pn. ZZP.271.11.2021.AK „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0014 Krasiejów km 5,6; działki: 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek”

w dniu 10.06.2021r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

w dniu 10.06.2021r. dodano informacje z otwarcia ofert

W dniu 28.06.2021r. dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie0014 Krasiejów km 5,6; działki: 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek”

 

 

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/821759c2-54f3-421d-bfe2-a1acd84c6bd5

 

 

Identyfikator postępowania: 821759c2-54f3-421d-bfe2-a1acd84c6bd5

 

Załączniki:
 do góry