Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 212/6 z km 4, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

W Y K A Z

 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Ozimek.

 

  1. Działka nr  212/6  z km 4 o powierzchni 0,0061 ha, położona w Ozimku, zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, stanowiąca własność Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00074868/6.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka powyższa działka przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  3. Cena działki wynosi  5.085 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 05 grudnia 2014 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 23 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek - http://bip.ozimek.pl.
 do góry