Informacja o udzieleniu zamówienia na zakup paliwa stałego na potrzeby preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminę Ozimek

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                            

Gmina Ozimek

 

Adres Zamawiającego:

 

Ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 II. Data i miejsce zawarcia umowy:

Umowa zawarta drogą elektroniczną w dniu 22.11.2022r.

III. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług:

Przedmiot umowy obejmuje bezpośrednią sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kupującego. Rzeczywista ilość węgla, jaka zostanie zakupiona przez Kupującego w ramach Umowy wynikać będzie z zawieranych przez Strony zamówień w ramach procedury zamawiania.

IV.Szacunkowa wartość umowy:

Cena 1 500,00zł /tonę brutto paliwa stałego

V. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Zamówienie zostało udzielone w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 VI. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa;

PGE Paliwa Sp. z o .o.

VII. Powyższą informację umieszczono na BIP w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zapisu w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

 /-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Załączniki:
 do góry