Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.15.2023.AK pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa”

logo_1

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa”

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00084-65151-UM0800142/22 z dn. 31.07.2023r.

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c7ca2407-5ebc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-c7ca2407-5ebc-11ee-9aa3-96d3b4440790

w dniu 13.10.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 17.10.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zadania.

w dniu 17.10.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 14.11.2023r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry