Ogłoszenie o zamówienie ZZP.271.13.2023.AK pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 O – ul. ks. Kałuży w m. Ozimek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 O – ul. ks. Kałuży w m. Ozimek”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6cbf8923-fe1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6cbf8923-fe1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

w dniu 22.09.2023r. dodano wzór tablicy 

w dniu 26.09.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, opinię geotechniczną oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 29.09.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizaję zamówienia

w dniu 29.09.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 30.10.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry