Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.20.2023.AK pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ee7282e6-9f0c-11ee-953e-c2ea26915e21

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-ee7282e6-9f0c-11ee-953e-c2ea26915e21

   w dniu 29.12.2023r. dodano poprawiony przedmiar, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 14.02.2024r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry