Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.2.2023.AK pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek”

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr Dz.U./S. S 18 50842-2023-PL w dniu 25/01/2023r

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek”

 

 

Link do postępowania :  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5692b061-9c89-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5692b061-9c89-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 W dniu 03.03.2023 dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 03.03.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 15.03.2023r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry