Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.8.2023.AK „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biestrzynnik – km 0+195,88 do km 0+963,10”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biestrzynnik – km 0+195,88 do km 0+963,10”

Zadanie realizowane w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2023 r. ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6cbf8923-fe1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6cbf8923-fe1a-11ed-9355-06954b8c6cb9

w dniu 12.06.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmieniony załącznik nr 1, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogloszenia, oraz poprawioną dokumentację projektową, która dostepna jest:

link do dokumentacji projektowej: dokumentacja Biestrzynnik ul. Dylakowska - aktualizacja projektu.zip

w dniu 14.06.2023r. dodano wyjasnienie treści SWZ II

w dniu 19.06.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia

w dniu 19.06.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 07.07.2023r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry