Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.3.2023.AK pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

Logo Polski Ład

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych

Część nr 1  Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych

Część nr 2   Montaż instalacji fotowoltaicznych

 

 

Operacja współfinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/5293/PolskiLad

 

 

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-012f562b-adf7-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-012f562b-adf7-11ed-9236-36fed59ea7dd

W dniu 03.03.2023 dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, Załącznik nr 1 po zmianie, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W dniu 06.03.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ II, zmianę treści SWZ oraz ogłoszenie o zamianie ogłoszenia II

W dniu 08.03.2023r. dodano zmianę ogłoszenia i przedłużono termin składania w związku z awarią portalu e-Zamówienia

w dniu 09.03.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 09.03.2023r. dodano informacje z otwarcia ofert

w dniu 06.04.2023r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 1 i 2

w dniu 22.05.2023r. dodano informacje o wyborze oferty dla części nr 1

w dniu 30.06.2023r. dodano informację o ponownym wyborze oferty dla części nr 1

Załączniki:
 do góry