Ogłoszenie o zamówieniu ZZP.271.14.2023.AK pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśnej w m. Ozimek”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśnej w m. Ozimek”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-913787da-516b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-913787da-516b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

w dniu 26.09.2023r. dodano wyjaśnienie treści SWZ, zmianę treści SWZ, opinię geotechniczną, SST oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w dniu 29.09.2023r. dodano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia

w dniu 29.09.2023r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 30.10.2023r. dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:
 do góry