Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki, agroturystyki i promocji w roku 2014

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.32.2014

Burmistrza Ozimka 

z dnia 02.04.2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1211; Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujących zadania z zakresu turystyki, agroturystyki i promocji:

1) zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m. in.: spotkania, targi, wycieczki, wyjazdy sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery);

2) szkolenia, rajdy, zloty i inne;

3) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań promujących walory regionu;

4) wsparcie turystyki prozdrowotnej;

5) współpraca partnerska i rozwijanie kontaktów w zakresie promowania zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki;

w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej gminy www.ozimek.pl.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                       BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                         MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry