Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o naborze na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Ozimka ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Ozimek do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2012 r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Ozimka, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.


W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
  4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ozimka.

 

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B do dnia 28.12.2011r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

 


Formularz zgłoszeniowy (.rtf)

 do góry