Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2019 r. - I tura

Ozimek, 12.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

 

powoływanej do opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2019 r. – I tura

 

Na podstawie § 6 ust.1 Uchwały Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza nabór do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek – tura I.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Ozimek do opiniowania wniosków w otwartym konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2019 roku – I TURA.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania wniosków mogą wchodzić osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują klubów sportowych biorących udział w konkursie,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
 4. posiadają wiedzę i doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez kluby,
 1. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

 1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
  w otwartym konkursie z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
  o konkursie,
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi wnioskami,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych wniosków Burmistrzowi Ozimka.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B do dnia 18 lutego 2019r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

/-/ Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Załączniki:
 do góry