Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2020 roku - II TURA

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.63.2020

Burmistrza Ozimka

z dnia 8 czerwca 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r. poz. 713), § 5 ust.1 Uchwały Nr XLII/263/17 z dnia 25 września 2017r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 2420)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2020 – II TURA.

 

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

 

Załączniki:
 do góry