Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.20.2022 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 obejmujące zadania z zakresu:

1. Kultury, tradycji i edukacji - w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1:

1)promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);
2)wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;
3)działalność na rzecz mniejszości narodowych.

2. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia - w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2:

1)pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,
2)integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
3)upowszechnianie krwiodawstwa.

3. Kultury fizycznej - w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3:

1)zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),
2)zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:
- organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,
- organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki
i krajoznawstwa w gminie Ozimek,
- wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

 do góry