Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, agroturystyki i promocji gminy Ozimek w 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.29.2013

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 26.03.2013 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 15 ust. 2a, 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211;ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam co następuje:

 

 § 1

 Powołuje się komisję konkursową do spraw opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie:

 

Turystyki, agroturystyki i promocji:

· zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m. in.: spotkania, targi, wycieczki, wyjazdy sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),

· szkolenia, rajdy, zloty i inne,

· zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań promujących walory regionu,

· wsparcie turystyki prozdrowotnej,

· współpraca partnerska i rozwijanie kontaktów w zakresie promowania zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki.

 

w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący komisji – Zbigniew Kowalczyk

2. Wiceprzewodniczący komisji –  Barbara Durkalec

3. Członek – Joanna Bachłaj

4. Członek –  Anna Boduch

5. Członek –  Beata Bartecka

§ 2

Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty na realizację zadań będących przedmiotem konkursu ofert w terminie do 26.04.2013 r. i przedstawi w w/w terminie Burmistrzowi Ozimka propozycje udzielenia dotacji.

 

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

BURMISTRZ OZIMKA

MAREK KORNIAK

 do góry