Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.2.2020

Burmistrza Ozimka

z dnia 3 stycznia 2020r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r. poz. 688, 1570, 2020) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 obejmujące zadania z zakresu:

 

  1. Kultury, tradycji i edukacji:

 

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych.

 

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

 

  1. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

 

1)      pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2)      integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3)      upowszechnianie krwiodawstwa,

 

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

 

  1. Kultury fizycznej:

 

1)      zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych  (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

2)      zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:

- organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,

- organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Ozimek,

- wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załączniki do Zarządzenia:

 

Załączniki:
 do góry