Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2021


BURMISTRZA OZIMKA


z dnia 11 stycznia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2020r, poz. 713, 1378) oraz na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 obejmujące zadania z zakresu:
1. Kultury, tradycji i edukacji:


1) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);

2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;


2. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1) pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,

2) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3) upowszechnianie krwiodawstwa,

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;


3. Kultury fizycznej:

1) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych  (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

2) zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:

a) organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,

b) organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki
i krajoznawstwa w gminie Ozimek,

c) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.  Zarządzenie powierza się do realizacji Sekretarzowi Gminy.Burmistrz Ozimka
 
Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry