Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2024 BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024


Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 obejmujące zadania z zakresu:

I. Kultury, tradycji i edukacji:
1) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);
2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;
3) działalność na rzecz mniejszości narodowych
– w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

II. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:
1) pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,
2) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
3) upowszechnianie krwiodawstwa
– w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

III. Kultury fizycznej:
1) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),
2) zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:
a) organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,
b) organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Ozimek,
c) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny
– w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

/-/        

Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry