Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na 2013 rok - Zarządzenie Nr BO.0050.158.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 19.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.158.2012

Burmistrza Ozimka 

z dnia 19.12.2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211; Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378 )

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert obejmujących zadania z zakresu:

 

1. Kultury, tradycji i edukacji:

 • promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych   (m. in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),
 • wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • wspieranie działań mających na celu upowszechnianie i rozwijanie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,

 w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  promocji ochrony zdrowia:

 • pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym,
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
 • edukacja prozdrowotna,
 • upowszechnianie krwiodawstwa,
 • promocja grup wsparcia,

w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
 • zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Ogłoszenia, o których mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej gminy www.ozimek.pl.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                                MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry