Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.57.2017

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 13.04.2017r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817,1948, Z 2017r, poz.60) zarządzam co następuje:

§1. Powołuje się komisję konkursową do spraw opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2017r z zakresu:

1. pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia,

2. kultury fizycznej i sportu,

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Barbara Durkalec,

2. Członek – Joanna Bachłaj,

3. Członek – Łukasz Obrębski.

§2. 1. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

3. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wiceprzewodniczący komisji.

4. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

§3. 1. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

2. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej komisja sporządza protokół końcowy, zawierający listę zgłoszonych ofert, wybranych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji oraz listę ofert, które nie uzyskały pozytywnej opinii do dofinansowania, z podaniem przyczyn.

3. Protokół z przebiegu prac komisji przewodniczący przedkłada Burmistrzowi Ozimka w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych w celu akceptacji wyników konkursu.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Ozimka.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

 do góry