Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.6.2014

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 21.01.2014r.

  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2014r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211; Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam co następuje:

 § 1. Powołuje się komisję konkursową do spraw opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresie: kultury, tradycji i edukacji; pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  promocji ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 w następującym składzie:

 1. Przewodniczący komisji – Zbigniew Kowalczyk

2. Wiceprzewodniczący komisji –  Katarzyna Szewczyk

3. Członek – Joanna Bachłaj

4. Członek –  Anna Boduch

5. Członek –  Urszula Lauer

 § 2. 1. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

3. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy jej składu, w tym przewodniczącego komisji lub, w przypadku jego nieobecności, innego członka komisji wyznaczonego przez Burmistrza Ozimka na przewodniczącego posiedzenia.

4. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dotyczące wyłączenia pracownika.

 § 3. 1. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

2. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej komisja sporządza protokół końcowy, zawierający listę zgłoszonych ofert, wybranych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji oraz listę ofert, które nie uzyskały pozytywnej opinii do dofinansowania, z podaniem przyczyn.

3. Protokół z przebiegu prac komisji przewodniczący przedkłada Burmistrzowi Ozimka w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych w celu akceptacji wyników konkursu.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Ozimka.

 § 4. Obsługę administracyjną prac komisji powierza się pracownikom Referatu Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji Gminy, konsultant prawny – radca prawny Elżbieta Mikitów – Pakura.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                           MAREK KORNIAK

 

 do góry