Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 16 Uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Ozimek do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
w 2020r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Ozimka, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowej

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
  4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  1. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

  1. ocena merytoryczna wniosków na realizację zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ozimka.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B do dnia 20.01.2020r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka

Załączniki:
 do góry