Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Ozimek w 2019 roku - II TURA

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.116.2019

Burmistrza Ozimka

z dnia 10 lipca 2019r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2019
– II TURA

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r. poz. 506), § 5 ust.1 Uchwały Nr XLII/263/17 z dnia 25 września 2017r. Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r., poz. 2420) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2019 – II TURA.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ozimka

/-/Jan Labus

ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 53

ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 15

WNIOSEK (RTF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 18

WNIOSEK (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 8

SPRAWOZDANIE (RTF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 10

SPRAWOZDANIE (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2019-07-10 12:42 Liczba pobrań: 4

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 873 912