ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.147.2013

Burmistrza Ozimka 

z dnia 31.12.2013r.

 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211; Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu:

 1. Kultury, tradycji i edukacji:

1) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),

2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

 2. Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:

1) pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym,

2) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

3) edukacja prozdrowotna,

4) upowszechnianie krwiodawstwa,

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

 3. Kultury fizycznej i sportu:

1) organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych;

2) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

 w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Ogłoszenia, o których mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej gminy www.ozimek.pl.

 

                                                                                                                      BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                      MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry