Zarządzenie nr OR.0050.175.2021 Burmistrza Ozimka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2022 r. – I tura

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.175.2021

BURMISTRZA OZIMKA

 

z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wspieranie

realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2022r. – I tura

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXV/232/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek, Burmistrz Ozimka zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2022 r. - I tura.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku; na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B w Ozimku - w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Ozimka

   

Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry