Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. w zakresie tradycji, kultury i edukacji

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.49.2017

Burmistrza Ozimka 

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r. poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 obejmujące zadania z zakresu:

Kultury, tradycji i edukacji:

1)      promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);

2)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;

3)      działalność na rzecz mniejszości narodowych.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/Jan Labus

Burmistrz Ozimka

Załączniki:
 do góry