Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 obejmujące zadania z zakresu:

 1. Kultury, tradycji i edukacji:
 • promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy);
 • wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 1;

 1. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia:
 • pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek,
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
 • upowszechnianie krwiodawstwa.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 2;

 1. Kultury fizycznej:
 • zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych (między innymi treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),
 • zadania związane z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa poprzez:
 1. a) organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,
 2. b) organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Ozimek,
 3. c) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę Ozimek jako ośrodek turystyczny.

w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w załączniku nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

 

 do góry