Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki, agroturystyki i promocji gminy Ozimek w 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr  BO.0050.28.2013

Burmistrza Ozimka 

z dnia 26.03.2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211;ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378)

zarządzam, co następuje:

 § 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujących zadania z zakresu:

 Turystyki, agroturystyki i promocji:

 

  • promocja walorów turystycznych regionu (m. in. spotkania, targi, wycieczki, wyjazdy, sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),
  • organizacja szkoleń, rajdów, zlotów,
  • zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań promujących walory regionu,
  • wspieranie turystyki prozdrowotnej,
  • współpraca partnerska i rozwijanie kontaktów w zakresie promowania zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki,

 

w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Ogłoszenie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej gminy www.ozimek.pl.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                             MAREK KORNIAK

Załączniki:
 do góry