Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.2.2013

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 15.01.2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211;ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Powołuje się komisję konkursową do spraw opiniowania złożonych ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w 2013 r. w zakresie:

 

1. Kultury, tradycji i edukacji:

 • promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych   (m. in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje, wystawy),
 • wspieranie przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych i kulturalnych,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • wspieranie działań mających na celu upowszechnianie i rozwijanie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

2. Pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  promocji ochrony zdrowia:

 • pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym,
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
 • edukacja prozdrowotna,
 • upowszechnianie krwiodawstwa,
 • promocja grup wsparcia.

 3. Kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
 • zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów).

 

 w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący komisji – Zbigniew Kowalczyk

2. Wiceprzewodniczący komisji –  Barbara Durkalec

3. Członek – Joanna Bachłaj

4. Członek –  Anna Boduch

5. Członek –  Beata Bartecka

 § 2

Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty na realizację zadań będących przedmiotem konkursu ofert w terminie do 31.01.2013 r. i przedstawi w w/w terminie Burmistrzowi Ozimka propozycje udzielenia dotacji.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

BURMISTRZ OZIMKA

MAREK KORNIAK

 do góry