Zarządzenie Nr OR.0050.169.2022 Burmistrza Ozimka z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek

Poniżej załączono ogłoszenie o wyniku konkursu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.169.2022 BURMISTRZA OZIMKA
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 905)


§ 1. Ustalam warunki przeprowadzenia konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie dla Gminy Ozimek w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.


§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu i wyboru brokera powołuję komisję konkursową w składzie:
1. Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji
2. Jadwiga Michnik - Członek Komisji
3. Justyna Matysek - Członek Komisji


§ 3. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenia konkursu w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Ozimek.


§ 4. 1. Komisja dokona oceny ofert na posiedzeniach niejawnych, z których sporządzi protokół. Komisja propozycję wyboru oferty przedstwie do zatwierdzenia Burmistrzowi Ozimka.

2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru brokera podejmie Burmistrz Ozimka.


§ 5. Ogłoszenie konkursu nastąpi w drodze publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku www.bip.ozimek.pl w zakładce Konkursy ofert.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry