Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych

ZMG.6733.02.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 29 czerwca 2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Ozimka, reprezentującego Gminę Ozimek z siedzibą Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

 

remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 925, 141 oraz 1058/143, k.m.1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 29 czerwca 2012 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry